پروژه طراحی، خرید و نصب سیستم استخراج، ذخیره، پمپاژ، تصفیه و انتقال آب
به معدن مس چهل کوره زاهدان (EPC)


کارفرما: شرکت صنایع ملى مس ایران
مبلغ کارکرد پیمان:
221 میلیارد ریال
مدت پیمان:
24ماه
تاریخ شروع:
1390/09
وضعیت پیمان: تحویل قطعى