پروژه طراحی، خرید و نصب سیستم استخراج، ذخیره، پمپاژ،
تصفیه و انتقال آب به معدن مس چهل کوره زاهدان (EPC)
کارفرما: شرکت صنایع ملى مس ایران
مبلغ کارکرد پیمان:
221 میلیارد ریال
مدت پیمان:
24ماه
تاریخ شروع:
1390/09
وضعیت پیمان: اتمام و تحویل قطعى