اجراى ابنیه فنى جاده دسترسى خط انتقال آب از سد حاجى لر چاى به مجتمع
مس سونگون- ورزقان


کارفرما: شرکت صنایع ملى مس ایران- شرکت اولنگ
مبلغ کارکرد پیمان:
55 میلیارد ریال
مدت پیمان:
12ماه
تاریخ شروع:
1392/04
وضعیت پیمان: تحویل موقت