عملیات باطله بردارى و استخراج ماده معدنى از معدن نفلین سینیت کلیبر
کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران
مبلغ کارکرد پیمان:
45 میلیارد ریال
مدت پیمان:
24ماه
تاریخ شروع:
1392/09
وضعیت پیمان: اتمام و تحویل قطعى پروژه