احداث پل عرشه فولادی در کیلومتر 209 قطعه سه پروژه
آزاد راه اصفهان- شیراز به طول 
144متر و ارتفاع 30
متر

کارفرما: شرکت راهسازی و عمران ایران
مبلغ پیمان: 510 میلیارد ریال
مدت پیمان: 36 ماه
تاریخ شروع: 1395/12

وضعیت پیمان: تحویل موقت