احداث پل عرشه فلزی در کیلومتر 209 قطعه 3 پروژه
آزاد راه اصفهان- شیراز به طول 
144متر و ارتفاع 30 متر
کارفرما: شرکت راهسازی و عمران ایران
مبلغ پیمان: 
137میلیارد ریال
مدت پیمان:
36 ماه
تاریخ شروع:
1396/01
وضعیت پیمان: در حال اجرا