احداث پل عرشه فولادی در کیلومتر 209 قطعه 3 پروژه
آزاد راه اصفهان- شیراز به طول 
144متر و ارتفاع 30
متر

کارفرما: شرکت راهسازی و عمران ایران
مبلغ پیمان: 510 میلیارد ریال
مدت پیمان: 50 ماه
تاریخ شروع: 1396/01

وضعیت پیمان: تحویل موقت