پروژه طراحی، مهندسی و تامین تجهیزات تصفیه خانه اسمز معکوس ثانویه مجتمع فولاد مبارکه (EP)
کارفرما: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
مبلغ کارکرد پیمان:
287 میلیارد ریال 
مدت پیمان:
12ماه
تاریخ شروع:
1397/05
وضعیت پیمان: در حال اجرا (اتمام بخشی طراحی و مهندسی و شروع تامین تجهیزات(