پروژه طراحی، مهندسی و تامین تجهیزات تصفیه خانه اسمز معکوس ثانویه مجتمع فولاد مبارکه  (EP)


کارفرما: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
مبلغ کارکرد پیمان: 1/9 میلیون یورو
مدت پیمان: 36 ماه
تاریخ شروع: 1397/05
وضعیت پیمان: تحویل قطعی