عملیات تجهیز و آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی از معدن سنگ آهن حنار (2)
شامل حفاری، بلدوزر کاری، بارگیری، حمل، دپوسازی در محل سنگ شکن و دپوی باطله،
تسطیح دپوها و جاده های داخلی معدن


کارفرما: شرکت پویش معادن ذوب آهن
مبلغ کارکرد پیمان:757 میلیارد ریال
مدت پیمان: 12ماه
تاریخ شروع: 1401/12
وضعیت پیمان: در حال اجرا