اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب نیوجرسی های بتنی پیش ساخته مفصلی 6 متری در استان فارس

کارفرما:
شرکت راهسازی و عمران ایران
مبلغ کارکرد پیمان: 136 میلیارد ریال
مدت پیمان: 4 ماه
تاریخ شروع: 1402/04
وضعیت پیمان: تحویل قطعى