تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی (نیوجرسی) جهت میانه محورهای جدا شده در حوزه استحفاظی استان فارس

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
مبلغ کارکرد پیمان: 172 میلیارد ریال
مدت پیمان: 12ماه
تاریخ شروع: 1402/06
وضعیت پیمان: در حال اجرا