تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی کمربندی شیراز
کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس 
مبلغ کارکرد پیمان: 694 میلیارد ریال
مدت پیمان: 12ماه
تاریخ شروع: 1402/07
وضعیت پیمان: در حال اجرا