در راستاى ارتقاى کیفى، کنترل هاى مضاعف و سرعت بخشیدن به اجراى پروژه ها، شرکت چینه سازه بیهق واحدهاى آزمایشگاهى مجهز را در سه حوزه زیر به تناسب موضوع کار در کارگاه پروژه مستقر و کلیه آزمایشات لازم قبل و پس از اجراى کار توسط کارشناسان آزمایشگاهى این شرکت انجام مى گردد.
آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح: تعیین اسلامپ، تعیین مقاومت فشارى نمونه هاى مکعبى یا استوانه اى، آزمایش هاى سیمان، چکش اشمیت، کرگیرى از بتن سخت شده، ارائه طرح اختلاط بتن، آزمایش هاى کشش، فشار و خمش مقاطع فلزى مانند میلگرد، میله، پیچ، تسمه و صفحات فولادى جهت تعیین سختى و تنش گسیختگى و سایر آزمایشات متعارف.
آزمایشگاه قیر و آسفالت: آزمایش هاى قیر، دانه بندى و مرغوبیت مصالح آسفالتى، ارائه طرح اختلاط آسفالت، تعیین درصد جذب قیر مصالح، تعیین درصد قیر و درصد فضاى خالى نمونه آسفالتى، آزمایشات مارشال جهت تعیین دانسیته، استحکام، تراکم آسفالت و سایر آزمایشات متعارف.
آزمایشگاه مکانیک خاك: دانه بندى خاك و مصالح زیر اساس و اساس، تعیین وزن مخصوص و جذب آب، آزمایش تعیین مقاومت دربرابر سایش(لس آنجلس)، آزمایش تحمل باربرى مصالح (CBR) تعیین حدود روانى و خمیرى و سایر آزمایشات متعارف.