• ارتقاء رتبه و جایگاه شرکت و حضور موثر در طرح ها و پروژه های بزرگ ملی
  • تلاش برای افزایش رضایت کارفرمایان و مشتریان، ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی، اجرا، کنترل فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی
  • اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار
  • آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارتهای کارکنان و بهبود مستمر فرآیندها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری از استعدادها، خلاقیتها و نوآوری های کارکنان
  • تامین و بروز رسانی ابزار و تجهیزات و ماشین آلات کارآمد و متناسب با نیاز پروژه ها
  • تعهد به حفظ سلامتی کارکنان، کاهش حوادث ناشی از کار به همراه حفظ سرمایه مشتریان از طریق شناسایی، ارزیابی، کنترل و هدف گذاری مخاطرات شغلی برای کاهش ریسک حین اجرای پروژه و رعایت قوانین و مقررات کاربردی در این زمینه
  • تعهد به حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلودگی های بارز شامل آلودگی آب، خاک و هوا از طریق شناسایی، پایش و تعیین اهداف برای جنبه های بارز زیست محیطی در حین اجرای پروژه ها و رعایت قوانین و مقررات کاربردی در این زمینه
  • افزایش بهره وری، مدیریت و بهینه سازی هزینه ها