اجرای پروژه های راه های روستایى در استان خراسان رضوی

اجرای چهار پروژه راه روستایى در استان خراسان رضوى

اجراى پروژه هاى اصلاح هندسى معابر در مناطق تهران

اجراى پروژه هاى اصلاح هندسى معابر و گاردریل ها و احداث جداول و انهار در مناطق تهران بزرگ

اجراى سوله نمک واحد ادارى شهر رى

اجراى سوله نمک واحد ادارى شهر رى

اجراى مجتمع تجارى ادارى ارگ سمنان

اجراى مجتمع تجارى ادارى ارگ سمنان

اجراى پروژه 48 واحدى سمنان

اجراى پروژه 48 واحدى سمنان

اجراى پروژه مشارکتى 32 واحدى ماهشهر

اجراى پروژه مشارکتى 32 واحدى ماهشهر